16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ.

OSiR w Nowym Tomyślu

nocny turniej

REGULAMIN

I NOCNYCH MISTRZOSTW MIASTA I GMINY

NOWY TOMYŚL W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN

O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

 NA 2016 ROK

 1. Cele :
 • Popularyzacja piłki nożnej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Doskonalenie techniki i taktyki gry uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mieście i gminie Nowy Tomyśl,
 • Integracja mieszkańców ziemi nowotomyskiej.

 

 1. Organizator :
 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce :
 • Mecze rozegrane zostaną w dniach:

4/5 czerwca 2016r ( początek turnieju godzina 20:00 4 czerca – koniec turnieju około ??? 5 czerwca ). Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyślu.   

Początek turnieju 20:00 (WSTĘPNIE).

 

 1. Uczestnictwo :
 • Zawodników drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe,
 • Każdy uczestnik turnieju musi mieć ukończone minimum 15 lat,
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
 • Drużyny liczą maksymalnie 12 zawodników, na boisku gra 6 zawodników – bramkarz i 5 zawodników z pola gry. Pozostali to zmiennicy,
 • Niedozwolony jest udział w mistrzostwach jednego zawodnika w dwóch kategoriach rozgrywkowych,

 Sposób przeprowadzenia :

 • Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach :        a) w kategorii drużyn zaawansowanych –  bez limitu zawodników  zrzeszonych w klubach  występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy,                                                                                                    b) w kategorii drużyn niezaawansowanych –  bez zawodników  zrzeszonych w klubach  występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy. Zawodnikom występującym w rozgrywkach dowolnej klasy mistrzowskiej PZPN, OZPN, nie zezwala się na udział w kategorii drużyn niezaawansowanych.                                                                                            Do rozgrywek mistrzowskich nie zalicza się rozgrywek oldbojów.
 • Decyzję o wyborze kategorii dokonują samodzielnie drużyny biorące udział w mistrzostwach,
 • Sposób przeprowadzenia mistrzostw uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Zostanie podany na zebraniu organizacyjnym.
 • Zebranie organizacyjne z losowaniem w dniu 31 maja 2016 roku (wtorek)

o godzinie 15:30  w siedzibie OSiR (ul. Ogrodowa 22)

– z udziałem jednego przedstawiciela zespołu.

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju :
 • Bramki o wymiarach 5 x 2 m,
 • Czas gry – 1 x 12 minut
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona tzw. zmiany hokejowe ,
 • Gra bez spalonego, z autami bocznymi,
 • Rzut karny z odległości 9 m od bramki,
 • Obowiązuje całkowity zakaz wykonywania wślizgów (również dla bramkarzy)
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 9 m,
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach finałowych rozgrywanych systemem pucharowym, zarządza się rzuty karne,
 • Na wykonanie tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy , przy prawidłowym ustawieniu rywali – odległość 3 m od piłki,
 • Za niesportowe zachowanie lub rażące przewinienia sędziowie karać będą wykluczeniami z gry :
 1. żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty. W przypadku utraty przez zespół bramki w okresie osłabienia, następuje powrót zawodnika na boisko,
 2. czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, zespół gra przez 2 minuty w osłabieniu. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje odsunięcie zawodnika od gry w następnym meczu.
 3. Druga czerwona kartka lub zachowanie agresywne, lub obraźliwe następuje dyskwalifikacja Po upływie 2 minut osłabienia zespołu w grze, w miejsce ukaranego zawodnika może wejść zawodnik rezerwowy (nie po stracie bramki). Zawodnik zdyskwalifikowany zostaje pozbawiony prawa gry do końca trwania turnieju.

 

 1. Punktacja :
 • Za mecz wygrany – 3 punkty
 • Za mecz zremisowany – 1 punkt
 • Za mecz przegrany – 0 punktów
 • Za walkower przyznaje się zespołowi zwycięstwo 3 : 0

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje :

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania – dwa zespoły,
 3. lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
 4. większa liczba zdobytych bramek,

 

 1. Nagrody :
 • za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach rozgrywkowych drużyny otrzymują puchary, 
 • zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce obu kategorii otrzymują pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie :
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia :
 • Pisemne na drukach OSiR-u z imiennym wykazem zawodników, dokładną datą urodzenia oraz miejscem zamieszkania, należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej do dnia 31 maja 2016 roku (wtorek) do godziny 15:30     w sekretariacie OSiR ul. Ogrodowa 22 pokój lub e-mailem na adres: koordynator@osirnt.pl
 • Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów,
 • Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,
 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów,

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

 

Z G Ł O S Z E N I E

DRUŻYNY DO

„ I NOCNYCH MISTRZOSTW MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN

O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA  NA 2016 ROK”

 

Nazwa drużyny  ……………………………………………………………………………

Uwaga! Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów.

Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,

 

Kategoria mistrzostw :  a) drużyny zaawansowane        b) drużyny niezaawansowane (podkreśl właściwe)

 

Kierownik drużyny ……………………………………………………………………………

 

nr telefonu: ………………………………

 

 

Lp.

 

Skład drużyny:

 

Miejscowość

zamieszkania

 

Data urodzenia

 

Jeśli zawodnik klubowy wpisz   „Z”
1      

 

 
2

 

       
3  

 

     
4  

 

     
5  

 

     
6  

 

     
7  

 

     
8  

 

     
9  

 

     
10  

 

     

Uwaga!  W zgłoszeniach w kategorii drużyn niezaawansowanych nie może być klubowych zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN, OZPN.

 

                                                                                

                                                                                  Zgodność z prawdą potwierdzam:

 

                                                                                         ………………………………

Czytelny podpis kierownika drużyny: