19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATOR SPORTU

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Ogłasza nabór na stanowisko
ANIMATOR SPORTU

nabór do OSIR

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca na jedno stanowisko – 80 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16.00 oraz soboty i niedzielę

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Ukończony 18 rok życia.
 3. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej) organizatorzy zajęć i ew. zawodów.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 7. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Umiejętność komunikowania się, kreatywność.
 3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania stażu pracy.
 6. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 7. Zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 10. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 11. Kandydat zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia:
  1. Własnej koncepcji funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Nowym Tomyślu oraz proponowany zakres prowadzenia zajęć wraz z tematyką. 
  2. Propozycja organizacji zajęć i imprez sportowych. Powinna ona uwzględniać sport dzieci i młodzieży organizowany również w okresach dni wolnych od zajęć szkolnych.
  3. Główne cele na stanowisku:

– wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

– stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,

– wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępnie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

– stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

– krzewienie idei fair play,

– ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

– stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

– optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik

 1. Podstawowe zadania animatora sportu:

– inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,

– opracowanie miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,

– współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

– współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lutego 2017  roku  do godz. 15.00 w  Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl lub listownie na wskazany adres.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu