18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

NABÓR KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO W OSIR.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego księgowego w wymiarze 1/5 etatu

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Prezentacja1

 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
  3)  kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciw obrotowi
  gospodarczemu przeciw działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciw
  wiarygodności  dokumentów lub przestępstwo skarbowe  oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) posiada minimum 3 letnie doświadczenie pracy w sektorze finansów publicznych
  b) doświadczenie w obsłudze programów finanse, rozrachunki
  c) doświadczenie w zakresie rozliczania dotacji na sport
  d) doświadczenie w zakresie obsługi projektów zewnętrznych

  II. Wymagania dodatkowe:

  a) znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej,
  b) biegła znajomość obsługi komputera (Word i Excel)
  c)  umiejętność pracy w zespole,
  d) odpowiedzialność, dokładność i sumienność,
  e)  komunikatywność,
  f)  zdolność komunikatywnego myślenia.

  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym obejmuje :

  1.prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2.wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3.dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
  finansowym,
  4.dokonywana wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
  gospodarczych i finansowych,
  5. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków inwestycyjnych,
  6. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszy celowych,
  7. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  8. sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych rachunków i faktur,
  9. księgowanie dowodów i wydatków budżetowych,
  10. przygotowanie wspólnie z Gminą sprawozdań budżetowych,
  11. współpraca ze stanowiskami pracy ds. zamówień publicznych, funduszy i środków
  pomocowych  i inwestycji w zakresie dofinansowywanych zadań i inwestycji,
  12. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
  13. przygotowywanie danych do projektu budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Nowym Tomyślu
  14. analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku w celu
  zachowania równowagi budżetowej- przedkładanie tych danych Skarbnikowi Gminy,

  IV. Wymagane dokumenty:

 2. List motywacyjny,
 3. Życiorys- curriculum vitae,
 4. Kwestionariusz osobowy,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę w księgowości
 6. Oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458.)

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dn. 27 lutego 2017r. do godz. 11:00 – osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl