23 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Nr 01/2017

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Nr 01/2017

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

 

 1. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

 1. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl

Tel. 61 44 22 738

e-mail sekretariat@osirnt.pl

NIP 7882000967

REGON 363333708

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dyr. Artur Łoziński

tel. 61 44 22 738

e-mail: sekretariat@osirnt.pl

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na (a) dostawę i montaż mobilnego lodowiska o powierzchni 480 m2; (b) dostawę maszyny do pielęgnacji lodowisk typu rolby”.

 

III. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
 2. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
 3. a) dostawa i montaż mobilnego lodowiska o powierzchni 480 m2;
 4. b) dostawa maszyny do pielęgnacji lodowisk typu rolby.
 5. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie uzyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia; Zamawiający pragnie także uzyskać możliwość skonkretyzowania swoich potrzeb, a w konsekwencji przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym. Ponadto rozpoznanie rynku właściwego umożliwi Zamawiającemu określenie oczekiwań co do przedmiotu zamówienia w sposób maksymalnie efektywny oraz optymalizacji wymagań stawianych przez niego.

 

 

 1. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
 2. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
 5. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej oraz indywidualnych spotkań z Uczestnikami.
 6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na dzień 12 kwietnia 2017 r.

 

 1. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 2. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 3. Zgłoszenia można składać:
  1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@osirnt.pl.
 4. Termin składania zgłoszeń: do dnia 11 kwietnia 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

___________________________________

[miejscowość, data, pieczęć oraz podpis osoby reprezentującej Zamawiającego]

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Działając w imieniu [xxx], w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym nr 01/2017 z dnia 31 kwietnia 2017 r., składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez Gminę Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, którego przedmiotem jest (a) dostawa i montaż mobilnego lodowiska o powierzchni 480 m2; (b) dostawa maszyny do pielęgnacji lodowisk typu rolby.

 

Zgłaszający:

Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..….

Adres ……………………………………………………………………………………………….….

Tel. …………………….…… faks ………….…..………………. e-mail……………………………..

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:

Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..

Funkcja ………………………………………………………..…………………………………………

Tel. ………………….…… faks………….…..………………. e-mail………………………………..

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:

 • jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
 • zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości akceptuję jego postanowienia;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Gminę Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania;
 • udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest (a) dostawa i montaż mobilnego lodowiska o powierzchni 480 m2; (b) dostawa maszyny do pielęgnacji lodowisk typu rolby, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla Zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego.

 

W imieniu Zgłaszającego:

 

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

przez Gminę Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji

w zakresie:

 • dostawy i montażu mobilnego lodowiska o powierzchni 480 m2;
 • dostawy maszyny do pielęgnacji lodowisk typu rolby.

 

 • 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a – 31c ustawy PZP;
 2. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu;
 • Postępowaniu – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:
 1. a) dostawy i montażu mobilnego lodowiska o powierzchni 480 m2;
 2. b) dostawy maszyny do pielęgnacji lodowisk – rolby;
 3. PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.);
 4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania Dialogu;
 5. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym przez Zamawiającego;
 6. Wykonawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
 7. Zamawiającym – rozumie się przez to Gminę Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 8. Zamówieniu – rozumie się przez to umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a wybranym w Postępowaniu Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

 • 2

Zakres Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu, poprzedzającego Postępowanie.
 2. Wybór Wykonawcy Zamówienia zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów PZP.
 3. Dialog prowadzony jest na podstawie i zgodnie z art. 31a – 31c PZP.
 4. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.
 5. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego.

 

 • 3

Przedmiot Dialogu

 1. Zamawiający przed wszczęciem Postępowania może przeprowadzić Dialog, zwracając się o:

1) doradztwo lub

2) udzielenie informacji,

które mają służyć Zamawiającemu do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia.

 1. Przedmiotem Dialogu mogą być, w szczególności:
  • zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
  • oszacowanie wartości Zamówienia;
  • najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia.
  • zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia.

 

 • 4

Ogłoszenie

 1. Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o Dialogu oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Zamawiający może również opublikować dodatkowe Ogłoszenie w wybranej przez siebie formie.
 2. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:
  • przedmiot Zamówienia i cel prowadzenia Dialogu;
  • zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający;
  • tryb, termin i miejsce złożenia zgłoszenia do udziału w Dialogu oraz sposób porozumiewania się z Uczestnikami;
  • przewidywany czas trwania Dialogu.
 3. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Dialogu. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia Dialogu.
 4. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w Postępowaniu.
 5. Ogłoszenie i prowadzenie Dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania, ani do udzielenia Zamówienia.
 6. Informacja o zastosowaniu Dialogu jest publikowana w każdym ogłoszeniu o Zamówieniu, którego dotyczył dany Dialog.

 

 • 5

Organizacja Dialogu

 1. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo sporządzone, w języku polskim zgłoszenie do udziału w Dialogu oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu, w terminie i w trybie w nim wskazanym, który nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia.
 2. Zamawiający w Ogłoszeniu może określić wzór zgłoszenia do udziału w Dialogu.
 3. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego, w sposób określony w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
 5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji, faks lub adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji wysłanej w drodze:
 • pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) – jest potwierdzenie doręczenia korespondencji adresatowi;
 • faksu – jest raport z jego transmisji;
 • elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.
 1. W uzasadnionych sytuacjach, Ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.

 

 • 6

Czynności w ramach Dialogu

 1. W celu przeprowadzenia Dialogu Zamawiający może powołać Komisję.
 2. Dialog jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem ust.10.
 3. Dialog może być prowadzony w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie, nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. O formie Dialogu decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do Dialogu kierowanym do Uczestników.
 4. Dialog może przybrać w szczególności formę:

1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami;

3) spotkania grupowego z Uczestnikami,

na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego trybie i terminach.

 1. Zamawiający może również zadecydować o prowadzeniu Dialogu z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
 2. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu.
 3. W trakcie Dialogu Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia dialogu. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w ust. 10.
 4. Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia Dialogu ponad czas przewidziany w Ogłoszeniu.
 5. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w Dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego Dialogu nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone jakiekolwiek Zamówienie. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w Dialogu.
 6. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

 

 • 7

Zakończenie Dialogu

 1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Dialogu, przy czym nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.
 2. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.
 3. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej:

1) informację o przeprowadzeniu Dialogu;.

2) podmioty, które uczestniczyły w Dialogu;

3) informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu Zamówienia, specyfikację istotnych warunków Zamówienia lub warunki umowy.

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10.
 2. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w ramach Dialogu.

 

 • 8

Brak środków odwoławczych

W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180 ust. 1 PZP. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w PZP.

 

 • 9

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Poniżej plik do pobrania w formie elektronicznej:

OGŁOSZENIE-O-DIALOGU-TECHNICZNYM 1