19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

NOWOTOMYSKI TEST COOPERA Edycja X – wiosna 2017

REGULAMIN NOWOTOMYSKIEGO TESTU COOPERA

logo uks korona (1)

Edycja X – wiosna 2017

 1. CELE IMPREZY
 1. Popularyzacja biegów masowych.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego.

 

 1. ORGANIZATORZY
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” w Bukowcu,
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Test Coopera odbędzie się dnia 07.05.2017 r. (niedziela) o godz. 14:00 na stadionie miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Ogrodowa 22.
 1. Trasa tworzy pętlę zamkniętą z oznaczeniami co metr.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 07.05.2017 r. ukończy 10 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna. Zgoda musi zostać dostarczona przez prawnego opiekuna do Biura Zawodów.
 2. W przypadku zgłoszenia zbiorowego (szkoły) wymagana jest zbiorowa lista zgłoszeniowa
  z zapisem:

„Startujący zawodnicy posiadają zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.”

 

 1. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla wieku 10-18 lat), celem kontroli daty urodzenia.
 3. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 1. BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro Zawodów znajdować się będzie na stadionie miejskim w Nowym Tomyślu przy ul. Ogrodowej 22.
 2. Biuro Zawodów czynne będzie 07.05.2017 r. (niedziela) w godzinach 13.00 – 13.50.
 3. Wydawanie numerów startowych oraz weryfikacja zawodników odbywać  się będzie
  w godzinach otwarcia biura.
 4. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor X Nowotomyskiego Testu Coopera Grzegorz Raczkowiak, tel. 663-847-693, e-mail graczkowiak@wp.pl

 

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

 

13.00 – 13.50       Wydawanie numerów startowych, weryfikacja zawodników.

14.00 – 19.00        Starty poszczególnych biegów:

14.00       K IV – VI SP

M IV – VI SP

14.20       K I – III GIM

M I – III GIM

14.40       K I – III PGIM

M I – III PGIM

15.00        K 20

M 20

K 25

K 35+

 • M 25
 • M 35+

15.40    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

*W przypadku małej ilości zgłoszeń w poszczególnych biegach organizator zastrzega sobie prawo połączenia poszczególnych biegów w jeden. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych pozostanie niezmieniona.

 

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

 

 1. 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są:

za pośrednictwem zapisów internetowych do dnia  03.05.2017 r.
(e-mail:graczkowiak@wp.pl)

Za osobę zapisaną uznaje się tą, która dokona zapisu oraz wniesienia opłaty startowej.

 • W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE
  W SYTUACJI, GDY NIE OSIĄGNIEMY LIMITU 100 ZAWODNIKÓW
 1. Opłata startowa:
  • dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich,
  • wynosi 10,00 zł.(zaksięgowana do dnia 04.05.2017r.). Opłatę należy uiścić na konto bankowe: Uczniowski Klub Sportowy „Korona”, ul. Kościelna 75, Bukowiec,
   64-300 Nowy Tomyśl
   – nr rachunku 61 90580000 0000 0100 2975 0004. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz dopisek „opłata startowa”,
  • wynosi 20,00 zł po terminie 03.05.2017 r. oraz w dniu zawodów,
  • dowodem wniesienia opłaty jest potwierdzenie drogą elektroniczną przez Dyrektora Nowotomyskiego Testu Coopera osoby dokonującej wpłatę,
 • uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.


VIII. POMIAR TRASY


Odbywać się będzie przy pomocy pomiaru pokonanych metrów. Po upływie czasu biegu wynoszącego 12 minut nastąpi sygnał dźwiękowy. Zawodnik zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania się na trasie w chwili usłyszenia sygnału dźwiękowego
i pozostania w tym miejscu do momentu przybycia sędziego i dokonania pomiaru.
W przypadku przemieszczenia się i zmiany długości pokonanego dystansu nastąpi dyskwalifikacja zawodnika. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu biegu na stronie www.maratonypolskie.pl .


 1. KATEGORIE BIEGOWE

W biegu prowadzone będą klasyfikacje:

A. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn

B. Klasyfikacja wiekowa dziewcząt / kobiet:

 

 1. K IV – VI SP -10-12 lat,
 2. K I – III GIM -13-16 lat,
 3. K I – III PGIM – 17-19 lat,
 4. K 20 – 20-24 lata,
 5. K 25 – 25-35 lat,
 6. K 35+ – 36 i starsi

 

 1. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn :
 2. M IV – VI SP -10-12 lat,
 3. M I – III GIM -13-16 lat,
 4. M I – III PGIM – 17-19 lat,
 5. M 20 – 20-24 lata,
 6. M 25 – 25-35 lat,
 7. M 35+ – 36 i starsi

 

Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę.

 

ORGANIZATOR MOŻE USTALIĆ DODATKOWE KATEGORIE WIEKOWE.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Po biegu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody niespodzianki.
 2. Organizator nie przewiduje nagród finansowych!!!
 3. Każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościowy medal podczas oficjalnej dekoracji.
 4. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące.
 5. NAGRODY NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom biegu: opiekę medyczną, napoje,
 3. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
 4. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu i przemieszczanie się po sygnale dźwiękowym oznaczającym koniec biegu,
 5. Każdy z uczestników biegu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie oraz podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach biegowych.
 6. Protesty przyjmowane są na piśmie przez Biuro zawodów w dniu biegu do godziny po zakończeniu ostatniego biegu i będą rozpatrywane do 1 godz. od otrzymania.
 7. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.

 

Dyrektor biegu

Grzegorz Raczkowiak