3 grudnia 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

II NOCNE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA NA 2017 ROK

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zaprasza sympatyków piłki nożnej do udziału w

II NOCNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2017.

Celem zawodów jest popularyzacja piłki nożnej w naszej gminie oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku.
Zawody odbędą się w dniach: 10/11 czerwca 2017r. od godziny 20:00. W turnieju udział mogą brać zarówno drużyny reprezentujące naszą gminę jak i również reprezentujące inne gminy.
Areną piłkarskich zmagań będzie Stadion Miejski w Nowym Tomyślu.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do 5 czerwca 2017r., na adres mailowy: koordynator@osirnt.pl

Więcej informacji można uzyskać w regulaminie zawodów na stronie osirnt.pl

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

plakat

 

OSiR w Nowym Tomyślu

 

REGULAMIN

II NOCNYCH MISTRZOSTW MIASTA I GMINY

NOWY TOMYŚL W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN

O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

 NA 2017 ROK

 1. Cele:
 • Popularyzacja piłki nożnej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Doskonalenie techniki i taktyki gry uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mieście i gminie Nowy Tomyśl,
 • Integracja mieszkańców ziemi nowotomyskiej.

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze rozegrane zostaną w dniach:

10/11 czerwca 2017r (początek turnieju godzina 20:00 10 czerwca – koniec turnieju około 2:00 1 czerwca) . Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyślu.   

Początek turnieju 20:00 (WSTĘPNIE).

 

 1. Uczestnictwo:
 • Zawodników drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe,
 • Każdy uczestnik turnieju musi mieć ukończone minimum 15 lat,
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
 • Drużyny liczą maksymalnie 12 zawodników, na boisku gra 6 zawodników – bramkarz i 5 zawodników z pola gry. Pozostali to zmiennicy,
 • Niedozwolony jest udział w mistrzostwach jednego zawodnika w dwóch kategoriach rozgrywkowych,

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach:
 • a) w kategorii drużyn zaawansowanych –  bez limitu zawodników  zrzeszonych w klubach  występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy,                                                                                                    
 • b) w kategorii drużyn niezaawansowanych –  bez zawodników  zrzeszonych w klubach  występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy. Zawodnikom występującym w rozgrywkach dowolnej klasy mistrzowskiej PZPN, OZPN, nie zezwala się na udział w kategorii drużyn niezaawansowanych.
 • Do rozgrywek mistrzowskich nie zalicza się rozgrywek oldbojów.
 • Decyzję o wyborze kategorii dokonują samodzielnie drużyny biorące udział w mistrzostwach,
 • Sposób przeprowadzenia mistrzostw uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. A zostanie podany 7 czerwca na stronie www.osirnt.pl

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:
 • Bramki o wymiarach 5 x 2 m,
 • Czas gry – 1 x 12 minut
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona tzw. zmiany hokejowe,
 • Gra bez spalonego, z autami bocznymi,
 • Rzut karny z odległości 9 m od bramki,
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 9 m,
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach finałowych rozgrywanych systemem pucharowym, zarządza się rzuty karne,
 • Na wykonanie tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy, przy prawidłowym ustawieniu rywali – odległość 3 m od piłki,
 • Za niesportowe zachowanie lub rażące przewinienia sędziowie karać będą wykluczeniami z gry:
 1. Żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty. W przypadku utraty przez zespół bramki w okresie osłabienia, następuje powrót zawodnika na boisko,
 2. Czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, zespół gra przez 2 minuty w osłabieniu. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje odsunięcie zawodnika od gry w następnym meczu.
 3. Druga czerwona kartka lub zachowanie agresywne, lub obraźliwe następuje dyskwalifikacja Po upływie 2 minut osłabienia zespołu w grze, w miejsce ukaranego zawodnika może wejść zawodnik rezerwowy (nie po stracie bramki). Zawodnik zdyskwalifikowany zostaje pozbawiony prawa gry do końca trwania turnieju.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 3 punkty
 • Za mecz zremisowany – 1 punkt
 • Za mecz przegrany – 0 punktów
 • Za walkower przyznaje się zespołowi zwycięstwo 3: 0

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania – dwa zespoły,
 3. lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
 4. większa liczba zdobytych bramek,
 5. losowanie

 

 Nagrody :

 • za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach rozgrywkowych drużyny otrzymują puchary,
 • zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce obu kategorii otrzymują pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Pisemne na drukach OSiR-u (druk do pobrania znajduje się na dole ogłoszenia) z imiennym wykazem zawodników, datą urodzenia, należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 roku do godziny 15:30 w sekretariacie OSiR ul. Ogrodowa 22 lub e-mailem na adres: koordynator@osirnt.pl
 • Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów,
 • Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,
 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów,

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem sportu OSiR i osobą odpowiedzialną za organizację turnieju – Tomaszem Radwanem koordynator@osirnt.pl lub 663820220.

1. LISTA ZGŁOSZENIOWA NOCNYCH MISTRZOSTW