19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KSIĘGOWA.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego księgowego w wymiarze 1/5 etatu

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
3)  kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciw obrotowi
gospodarczemu przeciw działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciw
wiarygodności  dokumentów lub przestępstwo skarbowe  oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
4) nieposzlakowana opinia,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) posiada minimum 3 letnie doświadczenie pracy w sektorze finansów publicznych
b) doświadczenie w obsłudze programów finanse, rozrachunki
c) doświadczenie w zakresie rozliczania dotacji na sport
d) doświadczenie w zakresie obsługi projektów zewnętrznych

Wymagania dodatkowe: a) znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej,
b) biegła znajomość obsługi komputera (Word i Excel)
c)  umiejętność pracy w zespole,
d) odpowiedzialność, dokładność i sumienność,
e)  komunikatywność,
f)  zdolność komunikatywnego myślenia.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym obejmuje :

1.prowadzenie rachunkowości jednostki,
2.wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3.dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym,
4.dokonywana wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
5. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków inwestycyjnych,
6. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszy celowych,
7. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
8. sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych rachunków i faktur,
9. księgowanie dowodów i wydatków budżetowych,
10. przygotowanie wspólnie z Gminą sprawozdań budżetowych,
11. współpraca ze stanowiskami pracy ds. zamówień publicznych, funduszy i środków
pomocowych  i inwestycji w zakresie dofinansowywanych zadań i inwestycji,
12. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
13. przygotowywanie danych do projektu budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyślu
14. analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku w celu
zachowania równowagi budżetowej- przedkładanie tych danych Skarbnikowi Gminy,

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny,
  2. Życiorys- curriculum vitae,
  3. Kwestionariusz osobowy,
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę w księgowości
  5. Oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dn. 19 marca 2018r. do godz. 11:00 – osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem „Główna księgowa”.