23 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

NABÓR NA ANIMATORA SPORTU.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Ogłasza nabór na stanowisko
 ANIMATOR SPORTU

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca na jedno stanowisko – 72 godziny w miesiącu

Praca w godzinach popołudniowych .  

I. Wymagania niezbędne:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 5. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność komunikowania się, kreatywność.
 2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Umiejętność obsługi programów komputerowych.

III . Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania stażu pracy.
 6. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 7. Zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

IV. Kandydat zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia:

Propozycja organizacji zajęć i imprez sportowych. Powinna ona uwzględniać sport dzieci i młodzieży organizowany również w okresach dni wolnych od zajęć szkolnych.

V. Główne cele na stanowisku:

– wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

– stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,

– wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępnie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

– stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

– krzewienie idei fair play,

– ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

– stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

– optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik

VI. Podstawowe zadania animatora sportu:

– inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,

– opracowanie miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,

– współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

– współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 marca 2018  roku  do godz. 15.00 w  Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl lub listownie na wskazany adres.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu