19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Nabór na stanowisko Specjalista ds. sportu i rekreacji

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. SPORTU i REKREACJI

 

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu
ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl

Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę
Określenie stanowiska: Specjalista ds. sportu i rekreacji

 

            Wymagania niezbędne:

 1. Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych oraz przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 7. Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą.
 8. Obsługa niezbędnego sprzętu do przygotowania boiska piłkarskiego oraz infrastruktury L.A.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 3. Doświadczenie w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. Znajomość zagadnień związanych z poszczególnymi dyscyplinami sportu.
 5. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, umiejętność organizowania pracy, wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Animacja zajęć sportowych na boisku „Zespół boisk Orlik 2012”
 4. Opracowywanie harmonogramów korzystania z obiektów OSiR w Nowym Tomyślu.
 5. Opracowanie kalendarza imprez sportowych na terenie gminy i jego organizacja.
 6. Przygotowanie, prowadzenie, koordynowanie imprez i zawodów z udziałem szkół, klubów oraz innych organizacji z terenu Gminy.
 7. Opracowanie własnej oferty usług w dziedzinie sportu i szeroko pojętej rekreacji w tym wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.
 8. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych.
 9. Popularyzowanie wszelkich form na rzecz kultury fizycznej i zdrowia.
 10. Współdziałanie z mediami.
 11. Udział w naradach i szkoleniach.
 12. Organizacja zakupu nagród na imprezy sportowe.
 13. Przygotowywanie boisk do organizacji treningów i zawodów z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, bouli. Przygotowanie infrastruktury L.A. pod organizację zawodów lekkiej atletyki.
 14. Obsługa lodowiska.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, staż pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
 8. Opracowanie koncepcji pracy jako animator sportu na Orliku, współpracy w zakresie koordynacji sportu szkolnego oraz zaprezentowanie ciekawych, innowacyjnych projektów w zakresie sportu i rekreacji.

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl do dn. 7 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00

 

Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń OSiR w Nowym Tomyślu oraz na stronie internetowej www.osirnt.pl