18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH..

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Konserwator urządzeń sportowych w wymiarze 1 etatu

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

 

Do składania ofert  może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1 ) posiada co najmniej wykształcenie zawodowe, techniczne,

2  )posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

3 ) jest dyspozycyjna,

  1. Wymagania dodatkowe:

Preferowane doświadczenie na stanowisku konserwatora, utrzymania terenów zielonych obsługi kosiarek, kosiarek samobieżnych i innego sprzętu ogrodniczego.
III. Wymagane dokumenty:

1 ) CV ( życiorys) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2 ) dokumenty potwierdzające kwalifikacje  – kserokopie,

3 ) świadectwa pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie- kserokopie,

4 ) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

CV musi być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie    pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 28 lutego 2018 r.  w  sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem „Konserwator urządzeń sportowych”.