25 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

LODOWISKO

Lodowisko nieczynne do grudnia 2023.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA W NOWYM TOMYŚLU

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sztucznego lodowiska miejskiego, zwanego dalej „lodowiskiem”, znajdującego się na osiedlu Północ 25 (przy zespole boisk ORLIK).

§ 1.

1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Nowy Tomyśl.

2. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet

upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko. Bilet należy zachować do kontroli

do momentu opuszczenia terenu lodowiska.

 

§ 2.

1. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów

i na ich odpowiedzialność.

2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w kaskach, rękawiczkach oraz nakolannikach i nałokietnikach.

3. Na lodowisku nie ma dostępu do stałej opieki medycznej.

4. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu.

Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę lodowiska.

Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska.

§ 3.

1. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, puszek z napojami,

szklanych pojemników, środków chemicznych i odurzających oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

2. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz środków odurzających jest zabronione.

Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się ponadto:

a) siadania na bandach lodowiska,

b) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy

z plecakami,

c) wnoszenia na taflę puszek i butelek z napojami, również bezalkoholowymi,

d) wprowadzania zwierząt,

e) rzucania śniegiem lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,

f) niszczenia sprzętu i urządzeń lodowiska,

g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.

§ 4.

1. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby na łyżwach. Osoby przebywające poza

taflą lodowiska w łyżwach mogą się poruszać tylko po chodnikach gumowych.

2. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego

przeznaczonych.

3. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem.

Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie nie ujętym w harmonogramie.

4. Jednorazowo na tafli może przebywać maksymalnie 40 osób. Pracownik obsługi

lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia

miejsca.

5. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania

z niego. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z uprawianiem

łyżwiarstwa.

§ 5.

1. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów zajęć

oraz obsługi, a także zachowanie przyjętego kierunku jazdy.

2. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu, wyposażenia), wypadki

(z udziałem użytkowników lodowiska) lub inne nieprawidłowości należy natychmiast

zgłosić obsłudze.

 

§ 6.

1. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym

regulaminem i przestrzegania jego zasad, a także wykonywania poleceń służb

porządkowych i pracowników obsługi lodowiska.

2. Korzystanie z lodowiska jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

Numery telefonów alarmowych:

– pogotowie ratunkowe 112

– policja 112

 

-straż pożarna 112

Lodowisko znajduje się w Nowym Tomyślu na osiedlu Północ 25, przy BOISKACH ORLIK oraz przy Szkole Podstawowej nr 3.

Zarządcą Lodowiska jest OSiR w Nowym Tomyślu.