16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osirnt.pl

 

Data publikacji: 2016-03-21

Data aktualizacji: 2021-02-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie OSiR w Nowym Tomyślu

Strona OSiR w Nowym Tomyślu posiada następujące ułatwienie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia:  2021-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Justyna Nowaczyk sekretariat@osirnt.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 44 22 738
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność Architektoniczna

Budynek administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku posiada mobilne podjazdy dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Petent chcący załatwić sprawę w OSiR, zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania sekretariatu w celu ustawienia mobilnego podjazdu.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz

i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w biurze po prawej stronie od wejścia głównego i jest oznakowany napisem SEKRETARIAT.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Administracja OSiR posiada własny parking, który znajduje się po prawej stronie tuż po wjeździe na teren ośrodka.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

W budynku administracji OSiR nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Boruja Kościelna – ul. Szkolna 8

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne nie jest dostosowane dla wjazdu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3 stopnie schodów.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada schodów ani windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych oraz toalet.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Obiekt nie posiada własnego parkingu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Bukowiec – ul. Nowotomyska 12

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, poprzez podjazd.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada schodów ani windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Toaleta znajduje się po lewej stronie tuż po wejściu do budynku.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Punkt posiada własny parking, który znajduje się po lewej stronie tuż po wjeździe na teren obiektu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Jastrzębsko Stare – ul. Sportowa 1

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada schodów ani windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada toalety dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Obiekt nie posiada własnego parkingu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Sątopy – ul. Dworcowa 2

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada schodów ani windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada toalety dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Obiekt nie posiada własnego parkingu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Boisko PZU w Parku Miejskim – ul. Wypoczynkowa 64 Nowy Tomyśl

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Obiekt nie posiada korytarzy, schodów ani windy.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w tylnej części budynku na poziomie przyziemia.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Punkt posiada własny parking, który znajduje się po prawej stronie, tuż po wjeździe na obiekt.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Boiska ORLIK – oś. Północ 25 Nowy Tomyśl

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, poprzez podjazd.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz

i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Obiekt posiada wspólny parking, który znajduje się po prawej stronie przed wjazdem na obiekt. Dwa stanowiska są dostosowane do osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Lodowisko – oś. Północ 25 Nowy Tomyśl

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Obiekt nie posiada budynku administracyjnego.

Do obiektu LODOWISKO – dostęp bezpośredni bez utrudnień architektonicznych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak korytarzy, schodów i wind.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada toalet dla niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Obiekt posiada wspólny parking, który znajduje się po prawej stronie przed wjazdem na obiekt. Dwa stanowiska są dostosowane do osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Strzelnica w Strefie Sportu w Parku Miejskim – ul. Sienkiewicz 37 Nowy Tomyśl

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada schodów ani windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

 1. Opis dostosowań:

Obiekt nie posiada punktu obsługi ani toalety osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Obiekt posiada parking, który znajduje się po prawej stronie przed wjazdem na obiekt.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

 1. Informacje dodatkowe:

Obiekt nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

W budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22 pracownicy sekretariatu zobowiązani są w razie potrzeby do udzielania informacji i pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie możliwości poruszania się przez nich na terenie obiektu. Informację można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu +48 61 44 22 738

Obiekt nie posiada wind umożliwiających osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje.

Obiekt nie posiada toalet dla niepełnosprawnych.

Ośrodek nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu nie posiada aplikacji mobilnej.