16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

PLEBISCYT

W roku 2020 Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Gminy Nowy Tomyśl odbędzie się wyjątkowo 14 maja. 

PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW
2019 ROKU GMINY NOWY TOMYŚL

 

REGULAMIN PLEBISCYTU NA „10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW 2019 ROKU GMINY NOWY TOMYŚL”

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem plebiscytu (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie, drogą głosowania: 10 najlepszych sportowców roku 2019 Gminy Nowy Tomyśl.

3. Pracownicy Organizatora zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.

4. Regulamin głosowania i lista kandydatów, biorących udział w Plebiscycie zamieszczone będą na stronie internetowej www.osirnt.pl.

5. Nad przebiegiem głosowania podczas Plebiscytu czuwać będzie Komisja Plebiscytowa (zwana dalej „Komisją”).

6. Skład Komisji zostanie ustalony przez Organizatora.

7. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

II. Kategorie

 

  1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w następującej kategorii:

10 najlepszych sportowców roku 2019 Gminy Nowy Tomyśl.

2. Plebiscyt przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

a) Zbieranie kandydatur sportowców do przyznania tytułu.

b) Głosowanie.

 

III. Zgłaszanie kandydatów

 

1. Do Plebiscytu można zgłosić sportowców indywidualnych z Gminy Nowy Tomyśl, sportowców zrzeszonych w klubach, reprezentujących Gminę Nowy Tomyśl, oraz mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl reprezentujących klub spoza gminy Nowy Tomyśl.

2. Kandydatów do listy nominowanych sportowców mogą zgłosić:

– Kluby i organizacje sportowe zarejestrowane i działające na terenie Gminy Nowy Tomyśl,

– Organizator Plebiscytu,

– Rodzice,

– Sportowiec niezrzeszony w żadnym klubie.

3. Zgłaszanie kandydatów odbędzie się w terminie do 10 kwietnia 2020r. (OSiR dostarczy do klubów karty do wskazania kandydatów, pozostali – będą mogli pobrać kartę ze strony internetowej OSiR – zakładka PLEBISCYT).

4. Klub może zgłosić kandydaturę sportowca młodzieżowego tylko za zgodą rodzica/opiekuna.

5. Kluby sportowe lub rodzice mogą zgłosić maksymalnie do dwóch kandydatów.

6. Organizator może zgłosić dowolną ilość kandydatów.

7. Kandydatów do listy nominowanych sportowców należy zgłosić za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:

 

a) Dostarczając osobiście formularz do biura OSiR ul. Ogrodowa 22 64-300 Nowy Tomyśl (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres email : koordynator@osirnt.pl (konieczny skan podpisu na złożonych dokumentach).

c) Za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając wypełniony formularz na adres OSiR ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl (decyduje data wpływu listu).

 

8. Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

a) Prawidłowo wypełniony formularz z krótkim opisem nominowanego i jego dokonań sportowych w 2019 roku – UWAGA: dokonania/sukcesy zawodniczki/zawodnika nie muszą dotyczyć tylko klubu, który zgłasza kandydaturę np. klub koszykówki, podaje sukcesy zdobyte z ich klubem, ale może również podać sukcesy zawodniczki/zawodnika np. mistrzostwo Gminy Nowy Tomyśl w siatkówce itp. 

b) Akceptację niniejszego regulaminu przez zgłaszającego kandydaturę,

c) Podpisaną przez nominowanego zgodę na udział w Plebiscycie oraz zgodę na upublicznianie wizerunku (zdjęcia i opisu) na potrzeby związane z promocją Plebiscytu w Internecie oraz innych mediach. ( W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuję rodzic/opiekun prawny).

d) zgodność z prawdą.

9. Za ostateczny kształt listy i weryfikację zgłoszonych nominowanych odpowiada Komisja.

10. Ostateczna lista nominowanych zostanie opublikowana do dnia 17 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej www.osirnt.pl

 

IV. Głosowanie

 

1. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się do 8 maja 2020 r. :

– poprzez oddanie wypełnionego karty w biurze OSiR ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl. (karty do głosowania dostarcza OSiR).

2. Udział w głosowaniu mogą wziąć:

– stowarzyszenia i kluby sportowe prowadzące swoje zajęcia na terenie Gminy Nowy Tomyśl (każde z nich otrzymuje po 1 karcie do głosowania),

– nowotomyskie media (każde z nich otrzymuje po 1 karcie do głosowania),

– Radni Gminy Nowy Tomyśl (każdy z nich otrzymuje po 1 karcie do głosowania),

– Burmistrz Nowego Tomyśla (1 karta do głosowania),

– Dyrektorzy szkół gminy Nowy Tomyśl (każdy z nich otrzymuje po 1 karcie do głosowania).

– Nowotomyska Rady Sportu (stowarzyszenie otrzymuje 1 kartę do głosowania)

– Nowotomyski Ośrodek Kultury (otrzymuje 1 kartę do głosowania)

– Biblioteka (otrzymuje 1 kartę do głosowania)

3. Głosujący wskazuje dziesięciu najlepszych jego zdaniem sportowców w kolejności zajętych miejsc.

Zawodnik wskazany na I miejscu otrzymuje 10 punktów, II miejsce 9 punktów, III miejscu 8 pkt. itd.

4. Nie można wskazywać zawodników na ex aequo tym samym miejscu.

5. Nieważne będą karty, na których nie podano wszystkich wymaganych danych – imienia

i nazwiska, oraz nazwy instytucji.

6. Za podliczenie i weryfikację ważności oddanych w Plebiscycie głosów odpowiada Organizator.

7. Zwycięzcą Plebiscytu jest nominowany, który otrzyma najwyższą liczbę zsumowanych głosów oddanych za pośrednictwem kart.

8. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska ilość głosów, uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby laureatów.

9. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na GALI podsumowującej plebiscyt w piątek 14 maja 2020 roku o godzinie 17:00 (miejsce GALI zostanie podane w późniejszym czasie), a następnie podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.osirtnt.pl.

10. Organizator osobiście dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia plebiscytu.

 

V. Nagrody

 

1. Nagrodami dla zwycięzców Plebiscytu są:

– Sportowiec Roku otrzymuje tytuł SPORTOWCA ROKU oraz statuetkę,

– Nominowani z miejsc II – X otrzymują statuetkę,

2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla pozostałych uczestników Plebiscytu.

3. Organizator może pozyskać sponsorów, którzy ufundują dodatkowe nagrody dla laureatów

i innych nominowanych w Plebiscycie.

4. Nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone 14 maja 2020 roku o godzinie 17:00 na uroczystej gali, podsumowującej Plebiscyt, (miejsce GALI zostanie podane w późniejszym czasie),

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Plebiscytu z przyczyn niezależnych.

W takim przypadku uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w karcie zgłoszenia. Uczestnik otrzyma od organizatora, propozycję nowego terminu PLEBISCYTU. O swojej akceptacji bądź jej braku odnośnie nowego terminu ma obowiązek zawiadomić Organizatora w wiadomości zwrotnej w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 

1. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu, głosujący wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu.

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji

i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania

w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu

z właścicielem danych.

3. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora.  Z uwagi na względy bezpieczeństwa właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem opublikowania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

3. Udział w Plebiscycie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Osobą odpowiedzialną za Plebiscyt w imieniu organizatora

jest menedżer OSiR Tomasz Radwan – tel. 663 820 220