25 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Regulamin Orlik zielony

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyślu

 1. Ogrodowa 22

  64 – 300 Nowy Tomyśl

  e-mail: koordynator@osirnt.pl

 

 

REGULAMIN

MISTRZOSTW GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET NA ROK 2020

 

 1. Cel:
 • Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestniczek,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mistrzostwach,

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem mistrzostw jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze rozegrane zostaną w Hali Sportowej – Szkoły Podstawowej nr3 w Nowym Tomyślu, 8 marca 2020 roku (niedziela). Początek zawodów o godzinie 10:00.

 

 1. Uczestnictwo:
 • Zawodniczki drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe o miękkiej, jasnej i czystej podeszwie,
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodniczek,
 • Zawodniczki niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, którą przedkładają organizatorom przed rozpoczęciem imprezy,
 • W turnieju mogą brać udział zawodniczki spoza Gminy Nowy Tomyśl.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów,
 • Wszystkie sety rozgrywane będą do 25 punktów, sety decydujące tzw.

Tie-break do 15 punktów, (punkt ten może ulec zmianie, w zależności od ilości drużyn)

 • System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn,
 • Zespołom w każdym secie przysługują 2 czasy po 30 sekund,
 • Mecze będą rozgrywane na 2 boiskach jednocześnie,
 • Sędziowanie i zasady gry zgodne z obowiązującymi przepisami PZPS
 • Kolejność meczów zostanie przedstawiona na stronie internetowej OSiR (www.osirnt.pl) 6 marca.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 2 punkty
 • Za mecz przegrany – 1 punkt
 • Za walkower – 0 punktów

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły o kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • Wynik bezpośredniego spotkania,
 • Lepsza różnica setów wygranych do przegranych,
 • Lepsza różnica zdobytych małych punktów do straconych,

 

 1. Nagrody:
 • Zespoły za zajęcie I, II i III miejsca otrzymują puchary, a zawodniczki drużyn, które zajmą I, II i III miejsce pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodniczek na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Na drukach OSiR (druk znajduje się pod regulaminem) z imiennym wykazem zawodniczek należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej przed pierwszym meczem.
 • UWAGA: każda zawodniczka musi własnoręcznie podpisać kartę zgłoszeniową.
 • Zgłoszenia drużyny (zgłaszamy drużynę z podaniem nazwy drużyny) można dokonać pocztą elektroniczną na adres: koordynator@osirnt.pl

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodniczek,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem,
 • Zastrzegamy sobie prawo odwołania Mistrzostw, jeśli do dnia 4 marca 2020 do godziny 15:00 zgłoszonych będzie mniej niż 3 zespoły.

 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Menedżer OSiR – Tomasz Radwan

Tel. 663 820 220

e-mail: koordynator@osirnt.pl

 

Z G Ł O S Z E N I E

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW, TRENERA, KIEROWNIKA

(dla organizatorów)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET NA ROK 2020 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zgodnie z par.2 ust.1 pkt 6 Rozp. Min. Eduk. Na. z dnia 12.09.2001 r. Dz. Ust. Nr 101 pozycja 1095 w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że stan mojego zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, że zwalniam organizatora z odpowiedzialności za uszczerbek na swoim zdrowiu poniesiony w trakcie rozgrywek. Oświadczam, że jestem materialnie odpowiedzialny za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu w obiekcie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu, podczas REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET NA ROK 2020.

Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu niżej wymienionych danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez OSiR w Nowym Tomyślu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach. Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem: na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez OSiR w Nowym Tomyślu ( profil OSiR w Nowym Tomyślu ), publikacji prasowej wizerunku w gazetach, przekazach telewizyjnych. Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor OSiR w Nowym Tomyślu) informuje Panią / Pana, iż: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w OSiR w Nowym Tomyślu, ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w OSiR w Nowym Tomyślu pełni Tomasz Radwan, kontakt telefoniczny: 663 820 220, mail: koordynator@osirnt lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w OSiR w Nowym Tomyślu przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane – na stronie osirnt.pl oraz prowadzonych przez OSiR w Nowym Tomyślu profilach facebook (profil OSiR w Nowym Tomyślu)*oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora – Dyrektora OSiR w Nowym Tomyślu – dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.

 

Zgłoszenie Drużyny do Mistrzostw Gminy

Nowy Tomyśl w Piłce Siatkowej Kobiet 2020

 

Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………….

 

Kierownik drużyny ……………………………………………………………………………………………………….

 

Adres – telefon ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Lp.  

Nazwisko i Imię zawodnika

 

 

Własnoręczny podpis zaświadczający zapoznanie się z regulaminem

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

Kierowników drużyn (czyli osób zgłaszających) proszę o przesłanie nazwy zgłoszonej drużyny, oraz dostarczenie przed rozgrywkami wypełnianej karty zgłoszeniowej wraz z podpisami zawodników.